Astara villa

در طراحی ویلای آستارا با توجه به خواسته کارفرما و شرایط محیطی قرارگیری ویلا سعی در همسان سازی ویلا با بافت مجاور بنا از لحاظ فرم ب گردیده است،درعین حال متفاوت از لحاظ متریال و کاربری شده است.
ارتباط فضایی در سطح های مختلف فضا کمک به پویایی و استفاده بهتر از تمامی ریز فضاها کرده است.

استفاده از چوب در لنداسکیپ متناسب با اقلیم گرم و مزطوب استان گیلان بوده است و در عین حال سبک بروتالیسم ویلا را تعدیل کرده است.

ارتفاع بخشیدن به فضای محوطه به صورت سرتاسری متفاوت با روش سنتی که به در خانه ها صورت گربه رو بوده است انجام گردیده است.

MODERN VILLA DESIGN
  • Year of construction

    1399

  • Substruction

    500 m2

  • Address

    Astara,Iran